drevprov


Drevprovsansvarig & drevprovskommissarie
Staffan Corneliusson 070-310 66 95


Drevprovskommissarie
Håkan Andersson 070-6922531
Arbete 076-307 11 22SBaK:s drevprovsperioder 2020 / 2021
(1/9) 1/10 – 31/10
1/11 – 15/12
16/12– 31/1 (28/2)
(1/2-28/2) (Endast RR hundar)
Vid drevprov före 1/10 respektive efter 31/1 krävs RR-intyg


Kvalperiod för uttagning till drev-SM för bassetar sker under period 1 1/10-31/10


Anmälan görs via funktionsmailen drevprovvest@gmail.com


Kostnader
Anmälningsavgift
150 kr sätts in på pg 6434140-7 eller via Swish 1234412763
Inbetalning skall innehålla hundens reg. nr samt vilken aktivitet som avses
Domarersättning
450 kr
Eventuell reseersättning till domaren enl. ök när startplats bestäms.
Betalas direkt till domaren före start.


Du måste vara medlem i Svenska Bassetklubben eller i motsvarande intresseförening inom nordisk kennelorganisation för att starta på drevprov. Det räcker sålunda inte med rasklubbsmedlemskap! Bevis på erlagd avgift skall kunna uppvisas i samband med anmälan.

Anmälningsblankett i excel


VIKTIGT: Nedladdad fil skall sparas i sitt originalformat ".xls", annars fungerar inte vidarebehandlingen av anmälan. Många har sin Excelversion inställd på det modernare filformatet ".xlsx" så det är lätt att man inte tänker sig för när man sparar i blanketten. Tag för vana att efter nedladdningen öppna blanketten och välja "Spara som" t ex. "Fido19040404.xls" innan du börjar att fylla i data, så minskar risken att det blir fel.
Blanketten skickas via e-mail till drevprovsansvarig. Funktionsmailen

drevprovvest@gmail.com

skall användas vid kommunikation via e-mail. önskas kontakt med enskild funktionär i drevprovsfråga så kan namnet läggas till i ärenderubriken. Observera att mailen kan läsas av annan person än den efterfrågade.


För de som inte har tillgång till det formaterade anmälningsformuläret så går det självklart att anmäla sig på annat sätt efter överenskommelse med drevprovsansvarig.